• Boeken

  Boeken zijn ook te bestellen als ebook op Amazon.

  De wereld na het Coronavirus
  De wereld na het Coronavirus
  19.95
  De prioriteiten komen na de virusuitbraak anders te liggen. Minder nadruk op efficiency, meer op robuustheid. Minder afhankelijkheid, meer zelfvoorziening. Minder schuld en risico, meer buffers en veiligheid. Minder uitbundigheid, meer spaarzaamheid. Dit is mogelijk door een versnellende IT-revolutie. Deglobalisering en duurzaamheid krijgen meer momentum. Minder persoonlijke vrijheid, meer aandacht voor het collectief. Meer activisme, minder populisme. Maar ook meer financiële zeepbellen, meer sociale ongelijkheid in een wereld die meer divers is en daardoor ruimte biedt voor diversificatie.
  Quantity
  All options are out of stock
  Coming soon
  Politiek en Beleggen
  Politiek en Beleggen
  19.95
  Globalisering zorgde er voor dat voor bijna de helft van de wereldbevolking het inkomen fenomenaal kon groeien, maar ook dat de middenklasse in de ‘westerse’ landen klappen kreeg. Tegelijkertijd profiteerde wel de wereldwijde elite. Dit is een van de verklaringen voor het westers populisme. Jarenlang was politiek niet zo relevant voor beleggers. De ene coalitie wisselde de andere coalitie af. Dat is door de polarisatie dankzij Trump en Brexit wel gewijzigd. In de toekomst speelt de overheid ook een veel grotere rol op de financiële markten. Politicologen worden de beste beleggers.
  Quantity
  All options are out of stock
  Coming soon
  Beleggen op het kantelpunt, Han Dieperink
  Beleggen op het kantelpunt, Han Dieperink
  19.95
  Wat de afgelopen decennia goed heeft gewerkt, zal de komende tien jaar veranderen. Een gebalanceerde portefeuille met aandelen en obligaties oogt opeens risicovol, nu de rente op een historisch dieptepunt staat. De komende tien jaar zal de piek in passief beleggen worden bereikt. Nemen daarna actieve beleggers het over of moeten we beleggen overlaten aan de machines? De consumptie verdubbelt de komende tien jaar, vooral dankzij de opkomst van Azië. Disruptieve innovaties zorgen voor hogere productiviteit, hogere groei en hogere rendementen, maar ook voor een disruptie van maatschappij.
  View more details...
  Quantity
  Coming soon
All Posts
×
×
Algemene Voorwaarden voor www.handieperink.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.handieperink.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door HD Capital & Advisory. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij HD Capital & Advisory.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen. HD Capital & Advisory streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.
×
HD Capital & Advisory, gevestigd aan Van Wulfenlaan 6, 1251 CW Laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.handieperink.com
Van Wulfenlaan 6, 1251 CW Laren
+31621208763
Han Dieperink is de Functionaris Gegevensbescherming van HD Capital & Advisory Hij/zij is te bereiken via han@handieperink.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
HD Capital & Advisory verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via han@handieperink.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HD Capital & Advisory verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- HD Capital & Advisory analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- HD Capital & Advisory volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- HD Capital & Advisory verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
HD Capital & Advisory neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HD Capital & Advisory) tussen zit. HD Capital & Advisory gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Strikingly, iCloud & OneDrive. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HD Capital & Advisory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden na afmelding niet bewaard. 
Delen van persoonsgegevens met derden
HD Capital & Advisory verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HD Capital & Advisory gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HD Capital & Advisory en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar han@handieperink.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

HD Capital & Advisory wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HD Capital & Advisory neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via han@handieperink.com